top of page
23%
轉介來源分佈:
14%
22%
6%
35%

家事調解服務統計

統計數字

17%
家事調解個案中處理的爭議事項:
20%
27%
19%
15%
99%
服務使用者對家事調解服務的滿意程度統計:
99%
99%
99%
bottom of page